Soutěžní podmínky


Uzávěrka přihlášek do 1. 4. 2024

 

M.I.P. Group, a.s.

vyhlašuje soutěž

Kalendář 2024

V Praze, dne 23. 11. 2023

 

 

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

 

 

1.1. Vyhlašovatel soutěže

Název: M.I.P. Group, a.s.
Adresa: Beranových 667, Praha 9 – Letňany, 190 00
IČ: 25666703
DIČ: CZ25666703

1.2. Organizátor soutěže

Název: ABF, a.s.
Adresa: Beranových 667, Praha 9 – Letňany, 199 00
IČ: 63080575
DIČ: CZ63080575

Korespondenční adresa: Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00

1.3. Sekretář soutěže

Jméno: Michaela Dunajská
Adresa: ABF, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00
Tel.: +420 225 291 236, 724 225 752
E-mail: dunajska@abf.cz

 

2. Předmět a účel soutěže

2.1. Předmět soutěže

Předmětem soutěže jsou vydané kalendáře pro rok 2024 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice.

2.2. Účel a poslání soutěže

Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce - kalendáře a to nejen z pohledu polygrafického zpracování ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. V neposlední řadě si soutěž klade za cíl podpořit vlastní obor.

 

3. Soutěžní kategorie

 • Nástěnný kalendář
 • Stolní kalendář

 

4. Způsob vyhlášení soutěže

Soutěž bude veřejně vyhlášena tiskovou zprávou, zveřejněním na webových stránkách www.reklama-fair.cz, www.kalendarroku.cz a dalším vhodným způsobem.

 

5. Náležitosti oznámení výsledků soutěže

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejlepších soutěžních prací vydáním tiskové zprávy a zveřejněním na webových stránkách soutěže. Dále pak rozesílkou Newsletteru Sign Invention.

 

6. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jednotlivci i autorské kolektivy.

 

7. Požadované části soutěžní práce, obsah, grafická či jiná úprava

7.1. Přihláška do soutěže

7.1.1. Přihláška do soutěže

On-line přihláška na stránkách soutěže www.kalendarroku.cz 

7.1.2. Zaplacení účastnického poplatku

Na účet č. 10665612/0800, České spořitelny, a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce. Podklady k platbě budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Poplatek je možné uhradit rovněž osobně při předání soutěžních prací sekretáři soutěže.

7.2. Obsah soutěžní práce

7.2.1. Text

Textová část bude obsahovat stručný popis koncepce, stručný komentář vzniku díla, záměr. Rozsah max. 800 znaků včetně mezer prostřednictvím on-line formuláře.
Text bude využit pro prezentaci díla.

7.2.2. Grafická část

Grafická část bude obsahovat náhled titulní strany a jedné vnitřní strany ve formátu:
a) jpg, png či gif v rozlišení pro webové stránky soutěže (1024 px šíře)
b) jpg, tiff nebo pdf v tiskové kvalitě, 300 dpi, šíře min. 10 cm, CMYK

7.2.3. Dodání kalendáře

2 výtisky kalendáře budou doručeny na adresu organizátora.

7.3. Soutěžní práce

Soutěžní práce se stává majetkem vyhlašovatele za účelem publicity a prezentace soutěže.

 

8. Způsob odevzdání soutěžních prací

8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních prací

8.1.1. Elektronicky - textová a grafická část soutěžní práce bude zaslána prostřednictvím formuláře on-line přihlášky.

8.1.2. Poštou - 2 výtisky kalendáře budou zaslány na adresu sekretáře soutěže (viz 1.3.) , na obálce bude uvedeno: Kalendář 2024.

Kalendáře lze též odevzdat (po předchozí domluvě) v pracovní dny v týdnu v době mezi 09.00 hod. až 15.30 hod. sekretáři soutěžní přehlídky (viz 1.3.).

8.1.3. V případě odeslání soutěžní práce poštou či dodání na adresu organizátora musí být doručena sekretáři nejpozději v konečný den lhůty pro odevzdání (viz 12.2.). Odpovědnost za včasné doručení soutěžní práce nese soutěžící.

 

9. Kritéria hodnocení

9.1. Kritéria, podle kterých budou soutěžní práce hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

 • celková výtvarná úroveň řešení
 • originalita a inovativní přístup zpracování
 • efektivita marketingového sdělení
 • kvalita polygrafického zpracování
 • společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).  

 

10. Porota

10.1. Členové poroty

Blanka Bukovská - Brands & Stories, šéfredaktorka

Jiří Hubka - Showdown Displays Europe, Senior Territory Sales Manger CZ & SK & PL

Ondřej Janů - fotograf

Simona Janů – Papyrus, produktová specialistka

Marcel Loreth – Xerox, PSG Team Lead CZ&SK

Tomáš Roreček - Ideamaker a copywriter v creative shopu RORECZECH s.r.o.

Zdeněk Sobota - prezident Svazu polygrafických podnikatelů

11. Cena

11.1. Ceny

 • GRAND PRIX 
 • CENA ZA FOTOGRAFII
 • CENA ZA KVALITU GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ
 • CENA ZA POLYGRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
 • CENA ZA PODPORU SOCIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ ROLE
 • CENA PRO MLADÉ TVŮRCE
 • CENA BRANDED CONTENT (propagační účin)
 • CENA ZA ILUSTRACI
 • CENA ZA STOLNÍ KALENDÁŘ
 • CENA VEŘEJNOSTI - hlasování veřejnosti na webu soutěže

 

12. Základní termíny

12.1. Datum vyhlášení soutěžní přehlídky: 20. 12. 2023

12.2. Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími

Datum odevzdání soutěžních prací sekretáři soutěžní přehlídky elektronicky a osobně, kurýrem nebo poštou a termín zaplacení poplatku do: 5. 4. 2024

12.3. Datum konání hodnotícího zasedání poroty

24. 4. 2024

12.4. Datum hlasování veřejnosti

8. 4. 2024 - 8. 5. 2024

12.5. Datum uveřejnění výsledků soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 31. 5. 2024.

12.6. Veřejné vystavení soutěžních prací

Nedílnou součástí soutěže je výstava nejlepších soutěžních prací. Výstava proběhne na veletrhu e-SALON, který se koná ve dnech 7.-10. 11. 2024 v PVA EXPO PRAHA Letňany.

 

13. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek

13.1. Souhlas soutěžících se soutěžními podmínkami

Odevzdáním přihlášky vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

 

14. Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních prací

14.1. Autorská práva soutěžících

Odevzdáním soutěžních návrhů dávají soutěžící souhlas s bezplatným využitím soutěžních prací k výstavním a publikačním účelům, k zveřejnění soutěžní práce na internetu a ke zveřejnění kontaktu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

14.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěžní přehlídky

Soutěžní práce se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů.

14.3. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky

14.3.1. Ze zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěžní přehlídky, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a osoba zapisující.

14.3.2. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky obsahuje zejména zápis z jednání poroty, seznam všech posuzovaných soutěžních prací, rozhodnutí o výsledcích, rozhodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny.